Харта за мобилност

Мобилност 2018-2019

Мобилност 2019-2020

 


                          

        ПРОЕКТ – 2018 /2020 ГОДИНА
Smiley face 

  О Б Я В А

В  рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 1 / ПОО с Харта за мобилност /, в Професионална гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов”, Плевен – стартира

Проект 2018-1-BG01-КА116-047207 Усъвършенстване на професионалните умения

Срок на проекта: юни 2018 – януари 2020 година.

Ръководител на проекта:  г-жа Малинка Маринова

Коoрдинатор  на  проекта: ст. учител Лидия  Филипова

Контактно лице на проекта: ст.учител Десислава Стоянова

Партньори по проекта са:

Spain:Granada, Cordoba

Europroyectos

Предстоящи процедури: Обучение на учениците преди мобилност

  1. Подаване на Заявление за участие в проект и Мотивационно писмо
    • Срок за подаване на Заявление за участие в проект и Мотивационно писмо: от 24.10.2018 до 31.10.2018
    • Заявление за участие в проект и Мотивационно писмо – подаване при г-жа Лидия Филипова и г-жа Десислава Стоянова
    • Класиране на подалите Заявление за участие в обучение преди мобилност по проект – от 05.11.2018 до 09.11.2018
    • Обявяване на резултатите от класирането за обучение по проекта : 12.11.2018
  2. Обучение на учениците в проекта: от 17.11.2018 до 09.03.2019г.

За проекта могат да кандидатстват ученици от 10 до 12 клас от следните професии:                    А/Организатор на туристическа агентска дейност

Б/ Екскурзовод

В/Изпълнител на термални процедури

Г/Хотелиер

Мобилностите са разделени в два потока както следва:

30 март 2019  – 13 април 2019  – Гранада

29 юни 2019 – 13 юли 2019 – Кордоба

ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

erazmusХартата за мобилност в сферата на професионалното образование по програма „Еразъм+“  се присъжда от Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, България на

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПЛЕВЕН,

представлявана от МАЛИНКА МАРИНОВА,

за периода 2017-2020.

Тази харта признава оперативния капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, награждава и подпомага  усилията на училището за постигане на висока интернационализация в сферата на професионалното образование чрез програмата „Еразъм+“. Хартата за мобилност в сферата на професионалното образование признава високото качество на предишните проекти; дългосрочното задължение  за непрекъснато усъвършенстване на мобилностите, както и стратегическия подход на гимназията за включване на интернационални мобилности в дейностите си.

Хартата позволява на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен да осъществява по- лесно ежегодното си кандидатстване по проекти по програма „Еразъм+“.

Гимназията е съгласна да спазва разпоредбите, заложени в Поканата за Харта в сферата на професионалното образование и да изпълнява задълженията, поети при кандидатстването за нея. Училището  е съгласно да полага всички усилия, за да запази високото качество в организирането на мобилности в сферата на професионалното образование, според Упътването на програмата „Еразъм +“ и условията, заложени в съответните споразумения за финансиране, споразумения за обучение и споразумения за качество.

Нарушенията от страна на гимназията на тези задължения ще доведат до отнемане на Хартата. Лошо качество, лошо управление на финансите, измама, нисък брой на мобилностите или стратегия за интернационализация без развитие биха били причина за нейното отнемане.

skm_c224e16110910200