Училищно настоятелство

 

Училищно настоятелство  „Алеко Константинов”

На 29.11.2010 год.се проведе Общо събрание на Училищно настоятелство „Алеко Константинов” при следния  Дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на на Управителния съвет на УН за 2008/2010г.
  2. Избор на Съвет на настоятелите
  3. Подготовка за празника на училището

Училищното настоятелство е сдружение с нестопанска цел , чиито основни цели  са:

Ø       подпомагане на учебно-възпитателния процес в ПГ по туризъм „Алеко Константинов” ;

Ø       развиване и утвърждаване на духовните ценности сред учениците;

Ø       стопанско  и материално осигуряване на работата в гимназията.

Предметът на дейност на сдружението е:

 

Ø       обсъждане и изготвяне на предложения  за перспективно развитие на училището, както и за

решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на същото;

Ø       полагане на грижи за осигуряване на допълнителни средства за училището;

Ø       подпомагане  за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, тяхното стопанисване и целесъобразно използване;

Ø       подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база за теоретико-практическото обучение на учащите в ПГ по туризъм;

Ø       подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на учениците, оказване на съдействие за повишаване квалификацията на учителския персонал;

Ø       съдействие за разширяване на контактите на професионалната гимназия със сродни учебни заведения в страната и чужбина и за обединяване на усилията им при постигане целите на учебно-възпитателния процес;

Ø       привличане на висококвалифицирани специалисти в сферата на туризма, развлекателния бизнес и рекламата за подпомагане качественото практическо обучение на учениците;

Ø       подпомагане професионалната реализация на завършилите професионалната гимназия в областта на туризма, развлекателния бизнес и рекламата;

Ø       извършване на дейности за формиране на гражданско самосъзнание  и за изграждане ценностната система на на гражданското общество у учащите се;

Ø       подпомагане във връзка с  регионални , национални  и международни изяви на ученици и  учители от училището, както и осъществяване на индивидуални програми за талантливи  ученици;

Ø       подпомагане при  разработване и осъществяване на  национални и  международни  програми и проекти;

Ø       подпомагане на социално слаби  ученици ;

Ø       съдействие за включването на родителите  при организиране свободното време на учениците;

Ø       организиране на обществеността за подпомагане на училището;

Ø       съдействие за реализиране на  извънкласни  и извънучилищни форми, организация на отдих, туризъм и  за учениците;

Ø       осъществяване на  дейности за събиране на средства , които да се използват за реализиране целите на сдружението;

Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Съветът на настоятелите .

 Общото събрание на Училищното настоятелство избра Съвет на настоятелите в състав:

Оксана Кирилова Цветановапредседател и

Ася Велева Гарибова, Валя Георгиева Ванева, Емилия Атанасова Лескова,Милена Петрова Иванова, Теодора Веселинова Пенева и Фани Арсова Илиева – членове.

Събранието избра и Контролен Съвет в състав:

Ивалина Красимирова Кръстева – председател и

Илиан Русев Асенов и Катя Христова Гечева – членове

 От името на Училищното настоятелство Ася Гарибова, член на Съвета на настоятелите