Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. – КРАЙ: 31.12.2023 г.