Еразъм +, „Усъвършенстване на професионалните умения“ – Харта за мобилност

Усъвършенстване на професионалните умения – презентация

1. Мобилност 2020-2021

2. Мобилност 2019-2020

3. Мобилност 2018-2019

4. Мобилност 2017-2018


                          

        ПРОЕКТ – 2018 /2020 ГОДИНА
Smiley face 

ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

erazmusХартата за мобилност в сферата на професионалното образование по програма „Еразъм+“  се присъжда от Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, България на

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПЛЕВЕН,

представлявана от МАЛИНКА МАРИНОВА,

за периода 2017-2020.

Тази харта признава оперативния капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, награждава и подпомага  усилията на училището за постигане на висока интернационализация в сферата на професионалното образование чрез програмата „Еразъм+“. Хартата за мобилност в сферата на професионалното образование признава високото качество на предишните проекти; дългосрочното задължение  за непрекъснато усъвършенстване на мобилностите, както и стратегическия подход на гимназията за включване на интернационални мобилности в дейностите си.

Хартата позволява на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен да осъществява по- лесно ежегодното си кандидатстване по проекти по програма „Еразъм+“.

Гимназията е съгласна да спазва разпоредбите, заложени в Поканата за Харта в сферата на професионалното образование и да изпълнява задълженията, поети при кандидатстването за нея. Училището  е съгласно да полага всички усилия, за да запази високото качество в организирането на мобилности в сферата на професионалното образование, според Упътването на програмата „Еразъм +“ и условията, заложени в съответните споразумения за финансиране, споразумения за обучение и споразумения за качество.

Нарушенията от страна на гимназията на тези задължения ще доведат до отнемане на Хартата. Лошо качество, лошо управление на финансите, измама, нисък брой на мобилностите или стратегия за интернационализация без развитие биха били причина за нейното отнемане.

skm_c224e16110910200