Иновативно училище


На основание Решение № 479 на Министерския съвет от 05.08.2019 година  за приемане  Списък на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен получи статут на иновативно училище.

  • Име на иновацията: „Развитие на креативното мислене чрез иновативни образователни методи“
  • Продължителност на иновацията: две години
  • Елементи на иновацията:

1. Използване на специализиран хотелски софтуер  Клок в часовете по учебна практика Технология на хотелиерското обслужване и е с цел да се създаде ефективна възможност за професионално обучение в реална работна среда, отговарящо на съвременните стандарти на хотелския бизнес.

2. Втората иновация е предизвикателство за учениците от специалност „Социална   работа с деца и семейства в риск“, които ще се включат в дейности, свързани с неформално общуване с деца със СОП от ЦСОП „П.Р.Славейков“ – гр. Плевен. Чрез съвместните инициативи и мероприятия учениците ни ще придобият професионални умения за работа в сферата на социалните услуги.

3. Включването на интердисциплинарния подход чрез разширяване използването на интегрирани уроци, което ще допринесе до развитие на креативното мислене у  учениците, повишаване интереса, тяхната ангажираност и активност в учебните часове.Великденска работилница „Шарен свят“

По проект „Иновативно училище“ бе организирана великденска работилница „Шарен свят“. Мероприятието е съвместна инициатива между ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен и ЦСОП „П.Р.Славейков“ – град Плевен.

Междуинституционалното сътрудничество между двете институции е свързано с общуването в неформална среда между учениците в отбелязването на един от най – значимите християнски празници – Великден.

Цел на иновацията: „Развиване на креативното мислене чрез иновативни образователни дейности“. Задачи:

·        Опознаване и съхраняване на ценности и обичаи, традиции чрез иновативни дейности с учениците за развиване на тяхната креативност.

·        Създаване на условия за взаимодействие и неформално общуване между учениците чрез нова комуникационна стратегия и технология на сътрудничество.

·        Овладяване на различни техники за работа с великденски яйца и включване в ново предизвикателство.

Реализацията на проект „Шарен свят“ преминава през различни етапи, в които децата имат възможност да боядисват яйца, да рисуват върху тях, да измислят нови и интересни идеи за украсяване във великденската работилница.  Учениците се разделиха на екипи според своите предпочитания и интереси. Една от задачите бе да потърсят информация и да се запознаят с великденските традиции и обичаи. На следващ етап трябваха да демонстрират технологии за украса на великденски яйца. Наблюдаваха се емоции на радост и удовлетворение от крайните продукти на проекта. Шарената работилница завърши с едно предизвикателство към всички, които обичат да танцуват и да се забавляват под мотото „Пъстър свят“.

Участие във великденска работилница „Шарен свят“ взеха:

·        Ученици от 10 Б и 10 В клас на Клуб „Приложно Изкуство“ с ръководител Искра Илиева.

·        Ученици от 10 Г клас,  специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ с ръководител Искра Росманова.

·        Танцова група: Ивана – 10 А клас, Яна- Мария Иванова – 10 В клас, Бранислав Лазаров – 8 Б клас и Катя Данова – 8 Б клас.

·        Ученици със специални образователни потребности от ЦСОП, организатор Антоанета Драганова – Бочева.

Дните около Великден са онези, в които можем да се научим да пазим традициите, да се забавляваме, да прекарваме повече време заедно. Нека чудото на Възкресението да озари душата ни с пламъка на доброта и радост!

Весели великденски празници!

Великденската работилница можете да видите ТУК

Предизвикателството „Пъстър свят“ можете да видите ТУК

“ Разкажи ми история“

На 28 февруари ученици от ЦСОП „П.Р.Славейков“  заедно с техните съученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ имаха съвместна работа в АРТ работилница. Предизвикателство за учениците от 12 клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ е включването в дейността, свързана с неформалното общуване с учениците от изнесените паралелки 8 – 10 клас от ЦСОП „П.Р.Славейков“. Заниманието е планирано, като част от дейностите по Национална програма „ Иновации в действие“ и са създадени условия за придобиване на професионални умения за работа в сферата на социалните услуги.. Всеки от участниците бе предразположен към неформално общуване чрез споделяне на весело лятно преживяване. Крайният творчески продукт беше съвместно съставяне на хумористичен разказ на тема “ Разкажи ми история“. Съвместната работа в „Разкажи ми история“ дава възможност на учениците да развият своите социокултурни компетентности.

Така се реализира целта на програмата да се засили междуинституциалното взаимодействие чрез обмяна на опит между  сформирани екипи от педагогически специалисти и ученици, като в съвместната работата се приложи иновативен метод.


По проект Иновативно училище през месец февруари се проведе интегриран урок Психология на зависимостите в 12г клас и Час на класа 8г клас.

Цел на урока – затвърждаване и приложение на  знанията за факторите за развитие на зависимост и мерки по превенция. 

Учениците от 12г клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ имаха възможност да приложат на практика знанията и уменията си в социалната работа по превенция на зависимостите. Те подготвиха презентация за видовете наркотици и тяхното въздействие върху организма, факторите, водещи до адиктивно поведение при младежите и рисковете при развитие на зависимост, както и последиците, илюстрирани с примери от живота на известни личности.

           След представената информация, се проведе  дискусия, в която  учениците  от 8 клас  споделиха своето мнение и задаваха въпроси на дванадесетокласниците. Попълниха и подготвена от по-големите анкета, чрез която дванадесетокласниците ще проучат ситуацията в училищната общност, относно нагласите към ПАВ и необходимостта от други форми на превантивна работа.

Интегрираният урок постави нови акценти в представянето на проблема и методите за работа с учениците, като потвърди ефективността на  метода „Връстници обучават връстници“.


Един от елементите на иновацията „Развитие на креативното мислене чрез иновативни образователни методи“ за учебната 2019/2020г. е използването на специализирана софтуерна система  Клок.     Специализираният хотелски софтуер Clock  се използва целево в част от часовете по учебна практика Технология на хотелиерското обслужване приоритетно с ученици от 12 клас, специалност Организация на хотелиерството и въвеждащо с ученици от 11 клас от същата специалност.
              ПГ по туризъм има собствен абонамент за достъп до учебната версия на програмата, който дава възможност учениците да работят неограничено по време на практически занятия в учебните зали на училището. Представител на Clock разясни на място реда  за ползването на програмата, като проведе обучително занятие през месец  декември 2019г.
              В реална работна среда, при посещения и занятия в хотелската база на партньорската организация „Фортис“ АД, със съдействието на персонала и мениджърите, на учениците се предоставя  пълен достъп до програмата Clock  и така те могат да прилагат с увереност вече придобити от кабинетния  формат умения.На 20.01.2020  се проведе интегриран бинарен урок между предметите български език и литература с  преподавател Искра Илиева и информацинни технологии с преподавател Марияна Цветанова. С помощта на преносима електронна дъска и познания по информационни технологии учениците затвърдиха знанията си в раздел Античност по литература. Те решаваха задачи, свързани с попълване на липсваща информация, свързване на герои с произведение, подреждане на събития според сюжетния ход на произведението и други.

На 11.12.2019г. учениците от 11г клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск” посетиха Център за специална образователна подкрепа „П.Р. Славейков”. Домакините ни поканиха да четем заедно в седмицата на четенето. Съвместно с група деца със специални образователни потребности от центъра, нашите ученици
четоха откъс от романа „Под игото”, след което направиха родословно дърво на семейството на чорбаджи Марко. Учениците от ПГТ имаха възможност и да наблюдават практическото използване на специалния софтуер – комуникатор за деца с проблеми в речевото развитие.

Съвместната дейност беше полезна за развитието на професионалните компетентности на единадесетокласниците, но и много емоционална.


През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях. На този ден в цял свят се организират събития, които да напомнят, че е необходима ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания и съпричастност към проблемите им.

С  учениците от 11г клас, специалност
„Социална работа с деца и семейства в риск” отбелязахме този ден, като проведохме
часовете по учебна практика в Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания в Плевен. Съвместно с децата – потребители на социалната
услуга, проведохме две групови ателиета за арт-терапевтична работа. Съвместната
дейност породи много положителни емоции, както за децата, така и за учениците,
които имаха и възможността да приложат на практика наученото в часовете по
професионална подготовка. Накрая заедно пуснахме бели балони с послания за
толерантност към хората с увреждания.


На 25.10.2019 г. се проведе интердисциплинарен интерактивен урок на тема “Математика и информационни технологии в помощ на географията.”. Учениците обединиха създаването на графики на функции по математика и диаграмата за популацията на населението на планетата Земя в интерактивна графика, създадена с помощта на компютрите.По проект Иновативно училище през месец октомври се проведе интегриран изнесен  урок  в 10 Б  клас   на тема : “Поезия на страданието и раздвоението- литературно упражнение“, в който учениците обединиха знанията си по БЕЛ и изобразително изкуство.

Партньор бе РБ „Христо Смирненски“, с ръководството на която от години  си сътрудничим в часовете по БЕЛ.

По време на урока се проведе и среща с журналиста , поета и общественика Константин Филипов , като бе представена новата му стихосбирка „На дъх  от лятото“.

Цел на урока – Учениците да се научат да контактуват с литературните текстове, да различават родовите и видовете им  характеристики, както и да анализират  мястото на илюстрацията  в цялостното възприятие на стихосбирката.

Учениците се запознаха с творческия процес при написване на литературна творба и  взеха участие в публично обсъждане на литературен текст .

След като  се запознаха с конкретни произведения от стихосбирката , учениците имаха възможност да коментират поводите за написване , илюстрациите, изразните средства – тропи и фигури. Особен интерес събуди у младите хора присъствието на скрити кодове и послания в стихосбирката, както и сакралната  нумерология на творбите.