За училището


Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен   подготвя средни изпълнителски кадри за туристическата индустрия. То се утвърди като проспериращо учебно заведение въпреки трудните години на преход в българската икономика.

В момента се обучават 445 ученици в 19 паралелки   в професионално направление:  хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг:

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – град Плевен е иновативно училище от 2019 г. с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма.

  • професия Дизайнер; специалност Рекламна графика; професионално направление дизайн;
  • професия Хотелиер; специалност  Организация на хотелиерството; професионално направление  пътувания, туризъм и свободно време;
  • професия  Организатор на туристическа агентска дейност, специалност Организация на туризма и свободното време;
  • професия  Екскурзовод, специалност Екскурзоводство;
  • професия Изпълнител на термални процедури, специалност  Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове, професионално направление Терапия и рехабилитация;
  • професия Сътрудник социални дейности, специалност  Социална работа с деца и семейства в риск, професионално направление Социална работа и консултиране.

В училището се изучават английски, немски, испански и руски езици. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Костантинов” гр. Плевен работи за изграждане на устойчива система за вътрешно осигуряване и повишаване на качеството в училище с подкрепа на учители, ученици, родители и местни власти.

Училището има място, като обучаваща институция на квалифицирани кадри за различните видове туризъм за задоволяване нуждите на пазара на труда.

Учениците от училището провеждат своите летни стажове в  КК „Златни пясъци“, КК „Свети Тома“, хотели, ресторанти  туристически агенции и музеи, социални институции.

Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен има своя маркетингова стратегия и политика и това е благодарение на членството й в Асоциацията на Кембридж училищата , Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, в Консултативния съвет по туризъм към Община Плевен, както и участието на училището в различни проекти на ЕС.  За тези 25 години тя има реализирани над 20 проекта и в момента работи по 2 проекта на програма „Еразъм+“и  участва  в 7 проекта по КД2  като партньор.

Професионална гимназия по туризъм гарантира качествено професионално образование и обучение, тъй като притежава модерна учебна база,  използва иновативни подходи, прилага добри практики, въвежда новости. В училището работят учители с много добра педагогическа и професионална квалификация.

Химн на училището:

Адрес: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ 100:
тел. директор/ факс: 064/ 68-10-20
Заместник – директор: сл. тел. +359 879 881 281
тел. счетоводство: 064/ 68-19-07
е-mail: turteh@abv.bg