Обществен съвет 2020-2021Обществен съвет за периода  2020-2023 г.

1.      Снежана Йорданова  Георгиева – представител на министъра на образованието и науката

2.      Николай Парашкевов Монов– представител на работодателите

3.      Мария Недялкова Гиздовска– родител на ученик от  10 Б клас

4.      Тодорка Димитрова Калинова – родител на ученик от 12 Б клас

5.      Милен Недков Иванов – родител на ученик от 10 В клас

6.      Петя Недкова Иванова  – родител на ученик от 9 Б клас

7.      Ивайло Данчев Петков  – родител на ученик от 9 А клас

8.      Красимира Савова Радева – родител на ученик от 8 А клас

9.      Мария Цветанова Горанова – родител на ученик от 11 Г клас

Резервни членове:

2        Анелия Иванова Първанова – представител на работодателите

3        Венцислава Николова Велева  – родител   на ученик от 10 А клас

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

 НА   ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 В ПГ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

 ГРАД ПЛЕВЕН

                                                    П О К А Н А                  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Във връзка с осъществяването на дейности на Обществения съвет, Ви каня на заседание., което ще се проведе на 09.01.2020 г.от 17.30 часа в дирекцията на училището при следния дневен ред:

 1. Избор на председател на обществен съвет на гимназията
 • Обсъждане и даване на становище за предстоящия план-прием за учебната 2020 г./ 2021 г.

                                                            Докладва: Директор

 • Запознаване с отчета на бюджета на училището за тримесечието

                                                Докладва: Директор, Главен счетоводител

С уважение,

Малинка Маринова

Директор на ПГ по туризъм „Ал.Константинов“, Плевен


ПОКАНА

към родителите, излъчени за участие в общо събрание

Уважаеми родители,

В навечерието на коледните празници предстои да направим избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви каня на 02.12.2019 г. от 17:30 часа в гимназията, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

1.Запознаване с Правилника на обществения съвет.

2.Избор на представители на родителите за  членове на нов Обществен съвет към училището.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

МАЛИНКА МАРИНОВА,

Директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“


ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

Дейност на обществения съвет Срок Отговорник
1 Съгласуване на училищните учебни планове. Съгласуване на формите за обучение. Календарен план за дейността на ОС. До13.09.2019 г. Председател на ОС; ЗДУД
2 Общо събрание за отчитане на изразходваните средства по бюджета на училището към 30.09.2019 г. 30.10.2019 г Главен счетоводител; директор, председател на ОС
3 Съгласуване на предловението на директора за разпределение на средствата от превищение на постъпленията над плащанията по бюджета 09.12.2019 г. Председател на ОС, директор
4 Изготвяне на становище за училищния план прием за учебна 2020/2021 година 20.01.2020 г. Председател на ОС
5. Общо събрание за отчитане на изразходваните средства по бюджета на училището 20.01.2020 г. Главен счетоводител; директор, председател на ОС
5 Изготвяне на становище за разпределението на бюджета по дейности 27.04.2020 г. Председател на ОС
6 Приемане на ежегодния отчет за изпълнение на стратегията за развитие 13.07.2020 г. Председател на ОС

Тодорка Калинова,

Председател на Обществения съвет

при ПГ по туризъм „Алеко Константинов“


Състав на членовете на Обществения съвет на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр.Плевен е определен на основание  протокол №1./.29.11.2016 г.от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган  и от областния управител.

Обществен съвет:

 1. Цветанка Тончева Тончева – представител на министъра на образованието и науката
 2. Станимир Януш донев – представител на работодателите
 3. Алексей Йорданов Крумов – родител на ученик от 11 Б клас
 4. Тодорка Димитрова Калинова – родител на ученик от 9 Б клас
 5. Галина Прокопова Прокопова – родител на ученик от 9 А клас
 6. Нина Ивова Джевдетова – родител на ученик от 11 Б клас
 7. Юлиана Стоянова Цанкова – родител на ученик от 10 В клас

 Резервни членове:

 • Свобода Николова Анзърова – представител на министъра на образованието и науката
 • Анелия Иванова Първанова – представител на работодателите
 • Мирослава Бонева Тодорова – родител на ученик от 9 Б клас

11. 04. 2018 г.

До членовете на Обществен съвет

относно проекта за бюджет 2018 и даване на становище


ДО ДИРЕКТОРА НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ ГР.ПЛЕВЕН

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 П О К А Н А 

                          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН и чл.269 ал.1 т.5 и т.10 от ЗПУО Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към училището. Заседанието ще се проведе на 04.12.2017 г. в дирекцията на училището от 15.00 часа – при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от превишение на постъпленията над плащането по бюджета;

Докладва: главен счетоводител

 1. Изготвяне на становище за училищния план – прием за учебната 2017 г./2018 г.;

Докладва: директор

 1. Мерки за ограничаване на насилието и тормоза в училище

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ ПЛЕВЕН        

                /Т.Калинова/   


                 ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА   ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  В ПГ ПО  ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“  ГРАД ПЛЕВЕН

                                                             

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 262, ал. 5 от ЗПУО, Ви каня да участвате в  заседание на педагогически съвет., който ще се състои на 23.10.2017 г /понеделник/ от 18.00 часа в учителската стая на училището.

Дневен ред на заседанието:

 1. Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 година;

С УВАЖЕНИЕ, МАЛИНКА МАРИНОВА, ДИРЕКТОР НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ ПЛЕВЕН


ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГРАД ПЛЕВЕН 

ДО Г-ЖА ТОДОРКА КАЛИНОВА 

ДО Г-ЖА ЦВЕТАНКА ТОНЧЕВА 

ДО Г–Н СТАНИМИР ДОНЕВ 

ДО Г-Н АЛЕКСЕЙ КРУМОВ 

ДО Г-ЖА ГАЛИНА ПРОКОПОВА

ДО Г-ЖА НИНА ДЖЕВДЕТОВА

ДО Г–ЖА ЮЛИАНА ЦАНКОВА 

П О К А Н А                                                                         

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал.1  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам първото за учебната 2017/2018 година заседание на Обществения съвет на ПГ по туризъм “Алеко Константинов“ – Плевен , при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове
 2. Съгласуване на формите за обучение
 3. Изготвяне на календарен план за дейността на обществения съвет за учебната 2017/2018 година

Заседанието ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в кабинета на директора.

Съгласно чл.21 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля в тридневен срок да потвърдите присъствието си.

С УВАЖЕНИЕ,

МАЛИНКА МАРИНОВА

ДИРЕКТОР НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ

ПЛЕВЕН


 Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” гр. Плевен п.к. 5800

ж.к.  “Сторгозия” № 100; тел./факс 064 681-020; e-mail turteh@abv.bg

 ДО

ТОДОРКА КАЛИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
ГРАД ПЛЕВЕН

 П О К А Н А

от Малинка Маринова,

директор на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Каня Ви на заседание на Педагогически съвет към Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен на 17.07.2017 год. от 11:00 часа в учителската стая.

Дневен ред:

 1. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на училището
 2. Отчети за работата на училищните комисии
 3. Отчитане резултатите от проведена производствена практика през месец юли
 4. Избор на комисия за диференцирано заплащане на труда на педагогическите специалисти и критерии

С уважение,

Малинка Маринова

Директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“

Град Плевен 


ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА   ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

В ПГ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ГРАД ПЛЕВЕН 

П О К А Н А 

Oтносно: Свикване на Обществения съвет към училището

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По искане на директора на гимназията и съгласно изискванията на чл.20 ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището , което ще се състои на 26.04.2017 г от 15.00 часа в дирекцията.

Дневен ред на заседанието:

 1. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 година.

Необходимите материали относно отчета за изпълнението на бюджета за първото тримесечие ще бъдат изпратени до всички заинтересовани страни по електронна поща.

С УВАЖЕНИЕ,

ТОДОРКА КАЛИНОВА

Председател на Обществения съвет

към ПГ по туризъм „Алеко Константинов“


                                 П О К А Н А

                           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

                   В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към училището. Заседанието ще се проведе на 23.03.2017 г. в залата по сервиране в училището от 15.00 часа – при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на разпределението на бюджета по дейности и даване на становище;
 2. Обсъждане на организацията по честване празника на училището и провеждане на публична изява по проекта „Твоя час“;

Необходимите материали ще бъдат изпратени до всички заинтересовани страни по електронна поща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ

ПЛЕВЕН

                       /Т.Калинова/        


                          П О К А Н А

                               УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с осъществяването на дейности от Обществения съвет  към Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр.Плевен Ви каня   на 12.01.2017 г. /четвъртък/  от 15.00 часа в  училище /залата по сомелиерство/ на първото заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Обществения съвет

2.Даване на становище относно училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите на обществения съвет!

С УВАЖЕНИЕ,

МАЛИНКА МАРИНОВА

ДИРЕКТОР:


П О К А Н А  КЪМ РОДИТЕЛИТЕ, ИЗЛЪЧЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

За подпомагане развитието на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви каня на 29.11.2016 г. от 18,00 ч. в училището, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работата на Обществения съвет.
 2. Излъчване на представители на родителите за членове на Обществния съвет към Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“/избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА