Мисия и визия

Мисия

Стремежът на колектива на ПГ по туризъм – Плевен е да съхрани и продължи във времето представата за икономически перспективно и полезно за обществото училище, както и увереността, че чрез подготовката на квалифицирани средни кадри ще отговори на потребностите и динамиката на социалните и здравните проблеми на страната и че ще се задоволят изискванията на пазара на труда.

Визия

Високото качество на професионалното образование и обучение е условие за усъвършенстване на притежаваните и за постигане на нови умения. Училището направлява развитието за постигане на стандартите на образованието и обучението, с което се гарантира , че учениците ще усвоят умения и знания, осигуряващи им конкурентноспособност и реализация на пазара на труда. Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.

Химн на училището: