GDPR

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет 2019 г.


Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Вътрешни правила на защита на личните данни

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни в ПГТ

Длъжностното лице за защита на данните в ПГ по туризъм “Ал.Константинов” е
адв. Елена Иванова Златева,  имейл  – ezlateva@dir.bg,  тел.088 203 0565