Качество на професионалното образование и обучение

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ПГ ПО ТУРИЗЪМ,,АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ за периода 2019/2020

Самооценка в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“

2017 / 2018 г.

Самооценка презентация

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ПГ ПО ТУРИЗЪМ,,АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ за периода 2016-2018 г

2015/ 2016 г.

Самооценяване за учебната 2015/2016 г.

Резюме на училищния доклад от проведено самооценяване за учебната 2015/2016 г.

2014 / 2015 г.

2013 / 2014 г.

2012 / 2013 г.