Правилници

Стратегия на училището

Правилник за вътрешния ред на общежитието

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Годишен план на училището

План за БДП

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правила за поведение при COVID-19

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения

Организация на учебния процес в условията на епидемична обстановка

Програма за предоставяне на равни възможности

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на„Национален план за противодействие на тероризма“ и на
Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,
Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.