“Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

 

 

Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Заключително събитие

 „Ден на кариерата“

20.06.2017г. в ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Плевен

  Цели на клуб „Кариера“

 • Обща цел:

Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост  по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

 • Специфични цели:
 • привлекателно професионално образование за младите хора;
 • развиване на преносимите умения;
 • подкрепа при избор за продължаване на образованието;
 • подкрепа за успешна реализация на пазара на труда.

Дейности на клуб „Кариера“

 • Подпомагане на процеса на кариерно ориентиране на учениците, тяхното личностно развитие и повишаване мотивацията към учене и постижения, посредством Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

Функции на клуб „Кариера“

Провокиране към активно участие в училищния живот като свързващо звено между класната стая и  света на професиите.

Педагогически екип на клуб „Кариера“

 • Малинка Маринова – ръководител на педагогическия екип към пилотното училище;
 • Анелия Илиева – педагогически съветник;
 • Детелина Христова – класен ръководител;
 • Анка Ангелова – технически сътрудник.

Класове, апробиращи Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище:

специалност: Организатор на туризма и свободното време

класен ръкодовител: Камелия Баръмова 8б клас

специалност: Туристическа анимация

класен ръководител: Полина Борисова  9б клас

специалност: Социална работа с деца и семейства в риск

специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

класен ръководител: Полина Богданова 10г клас

специалност: Организация на хотелиерството

класен ръководител: Николинка Личева 11а клас

специалност: Екскурзоводско обслужване

класен ръководител: Елеонора Берова  12в клас

  На заключителното мероприятие ПГ по туризъм „Ал. Константинов“ гр. Плевен, представи клуб „Кариера“ и дейностите на класовете по проекта. Включени са презентации на тема: „Моята мечтана професия – фотограф“, „Портфолио на ученика- хотелиер“ и „Професии на бъдещето“.

Мероприятието завърши с демонстрация на професионални умения на ученик от 11 клас, присъщи за професията „Хотелиер“.При разглеждането  на клуб „Кариера“, ученици и екип от педагогически специалисти, презентират инструментите за работа по Програмата за кариерно ориентиране на учениците.Среща с представител на Дирекция „Бюро по труда“, Плевен 

         През месец май учениците от XI A клас, участващи в проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, проведоха дискусия на тема „Национална EURES мрежа“ с госпожа Маринела Кънева от ДБТ-Плевен.

        Мрежата EURES има за цел да подпомогне мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на съдействие на търсещите работа лица и работодатели в чужбина. Базите данни на EURES портала предоставят информация за свободни работни места, за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП, възможностите за образование и професионално обучение и други.

       За повече информация можете да посетите сайт: www.az.government.bg или eures.bg

Снимки


Мениджър за един ден

       Денят на Европа се празнува по света с различни инициативи, една от които е ученическото самоуправление.

На 09.05.2017 г.в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен, се проведе инициативата „Мениджър за един ден“.

Инициативата „Мениджър за един ден“ бе организирана и проведена от клуб „Кариера“; клуб „Европейски хоризонти“ и Ученическия съвет на гимназията. Младите хора имаха възможността да застанат от другата страна за един ден. Целта на самоуправлението е да се приобщят учениците към идеята, че успехът зависи от всеки, от личната инициатива и мотивация.

Ролята на Директор бе поета от Добромир Кънчев, ученик от 10 В клас. В екипа на директора се включиха: Женя Панова, 9 А клас като заместник – директор по учебна дейност; Илияна Илиева, 9 А клас като заместник – директор по производствена дейност; Юлия Петрова, 9 Г клас като заместни – директор по административно-стопанска дейност и Полина Цветанова, 8 А клас – педагогически съветник. Новото ръководство на училището имаше възможността да се запознае с управленската дейност в реално време.

Отговорност за сигурността и пропусквателният режим в училище бе поета от Кристиан Георгиев, 9 А клас и Симеон Николов, 9 А клас. Дежурен учител, който помагаше за навременното влизане в учебните часове и спазване на реда по време на междучасията стана Мария Нанковска, 9 А клас.

Преподавателите за деня Венислав Василев – 9 А клас, Селена Перникова – 9 Г клас и Силвия Маринова – 9 А старателно бяха подготвили своите уроци и успяха да поднесат новите уроци по интересен начин.

На 9 май 2017 г. младите хора поеха отговорността и показаха, че имат воля и стремеж за личностно развитие, които ще им помогнат да се изкачат по стълбата на своето по – нататъшно кариерно развитие.

  Учениците създадоха кът на Европа, където се презентираха материали, свързани с различни европейски дейности, насочени към младежта, кариерата и предприемачеството. Материалите бяха любезно предоставени от нашите партньори от Европа Директно – Плевен на клуб „Европейски хоризонти“.

Снимки


Празник на училището

      На 27.04.2017 г. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ чества 21-годишнина. Мероприятието „Рожден ден“ беше проведено в РИМ – Плевен. Изявите на учениците от различните клубове по интереси към училището донесоха много позитивни емоции и настроение на съучениците си, учители и гости  на тържеството.

Учениците от клуб „Кариера“ подпомагаха организаторите при подготовка на сцената, а някои показаха своя музикален талант и танцови умения.


    Професиографска екскурзия

      На 2404.2017 г. учениците от VIII Б клас проведоха професиографска екскурзия на тема „Поставяне на професионална цел“.

Дейността бе организирана от клуб „Кариера“ при Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен. VIII Б клас е една от пилотните паралелки за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище по Проект BG05M2OP001-2.00

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел е да се запознаят с отблизо с професията шивач и наблюдаване на технологичен процес на бродиране върху текстилни материали. Учениците посетиха фирма „Милтон“, град Плевен. Фирма „Милтон“ООД е фабрика за плетива и бродерии със собствена производствена сграда от 3000 кв.м, предлагаща отлични условия на труд. През годините до момента фирмата се старае да инвестира активно, най – вече в технологично отношение и ноу – хау. Господин Антон Костов – управител на фирмата, лично посрещна учениците и обясни за труда на хората в различните производствени помещения.

Училищното ръководство благодари на господин Антон Костов за предоставената възможност на нашите ученици да се запознаят с труда на хората в реална работна среда.

Снимки


Личен план за преход

На 19.04.2017г. се проведе последно заключително учебно занятие с учениците от 12в клас,  кариерен консултант – Корнелия Пенева от Центъра за кариерно ориентиране гр. Плевен и класния ръководител от педагогическия екип към пилотното училище – Детелина Христова. Темата на занятието е: „Личен план за преход“ от ядро 4: Учене за осъществяване на преход от Годишния план за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците представиха своите лични умения чрез попълване на анкета за самооценка на възможностите, личните ценности и приоритети. След което учениците сами сформираха няколко екипа по интереси и ценности. Говорителите на екипите представиха професиите с които се отъждествяват и нарисуваха личните си приоритети.


На 06.03.2017 г. в клуб “Кариера” се проведе занятие на тема “Управление на собствената репутация” по проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ на обучението бе г-жа Маринова, директор на гимназията. Учениците направиха разлика между имидж и репутация, гледаха презентация и дискутираха как могат да управляват собствената си репутация. Г-жа Маринова прочете откъси от книгата “Богат татко, беден татко”.


В ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ продължават срещите с представители на висшите училиша в България. Представители на Аграрен университет – град Пловдив презентираха специалностите, за които кандидат – студентите могат да кандидатстват за 2017 г – 2018 г.

     Зорница, която е бивша възпитаничка на гимназията по туризъм, разказа как може да се съчетае учене и работа. Тя е една от студентките с най – високи постижения в Аграрния университет. Училището получи и покана за гостуване във висшето учебно заведение, където наши ученици, които проявяват интерес към различните специалности, могат на място да се запознаят с изискванията и възможностите да продължат своето развитие.


Среша на ученици от 11 клас с търговският директор на “Енвижън”

 


Клуб „Кариера”


График на обученията за апробиране на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-град Плевен Месец ФЕВРУАРИ


На 13.02.2017 г. в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ учениците от 11 А клас с помоща на кариерен консултант от ЦКО-Плевен се учиха „Как да овладяваме емоциите си“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Дискусията бе насочена към емоционална интелигентност, професии и емоционална устойчивост и др. Учениците решаваха казус за избор на поведение в определена ситуация. Кариерният консултант презентира различни начини за овладяване на гнева.


През месец януари учениците от 12 В клас дискутираха основните стъпки за професионален успех и удовлетворение. Направиха своите първи стъпки към изготвяне на план за своето развитие.


Учениците от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ усвояват с интерес методът на мисловните карти.

Методът на мисловните карти (на англ. mind map) е създаден в края на 60-те години на ХХ век от Тони Бюзан, световно признат изследовател в областта на мисловните процеси и обучението. Мисловните карти са диаграми за визуално представяне на информация, свързана с ключова дума или идея.

Могат да се използват за генериране, структуриране и нагледно представяне на идеи, както и като помощно средство за обучение и организиране на информация, разрешаване на конкретен проблем или вземане на решения.

Снимки


Състезание по професии

На 9 февруари 2017 г в кабинета по барманство се проведе вътрешно – училищен кръг на състезанието по професии за „Най – добър млад барман“, „Най – добър млад сервитьор“ и „Най – добър млад готвач“. …още


Национален портал за кариерно ориентиране на учениците

Рейтингова система на висшите училища в България

На 15.11.2016 г  в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен се проведе среща с представители на работодателите. Малинка Маринова – директор на училището предостави информация за стартирането на новия проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разстеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове“. Очакваните резултати са: самостоятелен и осъзнат избор за продължаване на образованието и/или успещна реализация по професия, осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.

Срешата завърши с презентация, представена от госпожа Маринова за най – новите професии на Пазара на труда.

График за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

21. 11. 2016 г. – занятие 11А клас

На 29.11.2016 г.в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен, се проведе работна среща между представители на родителската общност и екипа за работа по проект BG05М20P001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование‘ финансиран по ОП НОИР, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на срещата бе запознаване на родителската общност с проекта и информиране за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище. Потърсено е съдействие от страна на Обществения съвет за информиране по всички канали за провежданите дейности по Програмата и за възможностите за съвместни инициативи при реализиране на дейностите

29. 11. 2016г. – занятие 12В клас

5. 12. 2016 г. – занятие 9Б

19. 12. 2016 г.  – занятие 10Г клас

20. 12.  2016 г. – занятие 12В клас

януари 8 Б

януари_12 В-2

Първа анкета