„Ученически практики “

        В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен стартира проект BG05M20P001-2.006-0001- фаза 1  „Ученически практики “.

        Основна цел на проект BG05M20P001-2.006-0001- фаза 1 е да бъде повишен броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда.Подкрепа на практическото обучение,организация и провеждане на ученически практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

         В проекта участваха 32 ученици, разпределени в следните фирми:

 1.Регионален исторически музей

 2.Регионален  Военно-исторически музей

 3.,,Балкан –Север‘‘-АД

 4.,,Фортис‘‘ –АД

         За провеждане на практиките в реална работна среда за учениците отговаряха четирима наставници от съответните фирми и  четирима наблюдаващи учители от професионала гимназия,,Алеко Константинов‘‘.