Документи

Стратегия на училището

Бюджет

Правилник за вътрешния ред на общежитието

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

План и програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Етичен кодекс

Годишен план на училището

План за БДП

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правила за поведение при COVID-19

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на„Национален план за противодействие на тероризма“ и на
Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,
Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения