Обучение на представители на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен по проект „Учене в толерантност“ 02 – 04 юни 2014 г. с.Арбанаси

 

Проект „Учене в толерантност” се изпълнява от ЦОИДУЕМ с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, BG051PO001-7.0.02 Без граници – Компонент 2.

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ се включи в модулното обучение.

 

В обучението участваха Малинка Маринова – директор на училището, Ваня Лазарова – помощник – директор и Анелия Илиева – педагогически съветник.

 

Програмата на обучението включваше теми, свързани с изграждане на нагласа към толерантност в процеса на общуване между училище, семейство и местна общност, справяне с различни видове нетолерантност и решаване на конфликти, уважение към човешките права, представяне на добри практики, ролеви игри, групови дискусии и прилагане на разнообразни интерактивни обучителни техники. Представи се и опита на чуждестранни и европейски образователни системи – в това число и метода Human rights based approach (HRBA) на датските партньори на ЦОИДУЕМ.

 

 Снимки