НП „Заедно за всяко дете“

        На 29.11.2018г. се осъществи първата дейност по проекта на ПГ по туризъм „Родители в действие“ –   дискусия на тема „ За по – добра комуникация“, подготвена от координатора на проекта г-жа Ваня Иванова.

     Ръководителят на проекта госпожа Малинка Маринова, директор на гимназията, поздрави родителите за активното им включване и се включи в ролевите игри.

     Госпожа Ваня Иванова започна тренинга  чрез интерактивни игри – асоциация и мозъчна атака и изясни същността на процеса общуване. За да намерят адекватни начини на общуване родители и учители участваха в рефлексия.

Формирането на нагласи при общуването чрез предаването и влиянието на различна информация се осъществи чрез групова работа.

      Бяха разгледани и конфликтите в поведението на младите, чрез проблемни ситуации и търсене на най-добро решение, за гледната точка на поколенията, а приказката на Хорхе Букай „Кокошката и патенцата“ обогати родителския репертоар във взаимоотношенията с децата.

      За придобиване на нови умения за по-леко разрешаване на конфликти и кризисни моменти в отношенията госпожа Анелия Илиева, модератор  по проекта, постави участниците: родители – учители – ученици в ситуативни игри. Те развиха умения за слушане и чуване на посланията на другите. Участниците се запознаха и с метода „Четири аспекта на съобщението“. В края на дискусията бе попълнена анкета за обратна връзка с родителите.


В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен стартира нов проект по                       

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ – 2018 г.

Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

ОБЩА ЦЕЛ: Да се създадат условия за взаимодействие с родители чрез организиране на дейности с цел привличането и ангажирането на родители към процеса на обхващане и задържане на учениците в училище.

Основна цел: Заедно учител и родител за всяко дете

Специфични подцели:

Привличане на родителите и учениците като активни участници в училищни инициативи и мероприятия

Изграждане на алтернативни форми на взаинодействие с родителската общност – създаване на родителски клуб „Родители в действие“

Повишаване на родителските знания и умения за намаляване на отпадащите от училище ученици чрез включване в тематични дискусии, обмяна на опит и мероприятия

През месец октомври започнаха и първите мероприятия в училището.