Иновативно училище


На основание Решение № 479 на Министерския съвет от 05.08.2019 година  за приемане  Списък на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен получи статут на иновативно училище.

  • Име на иновацията: „Развитие на креативното мислене чрез иновативни образователни методи“
  • Продължителност на иновацията: две години
  • Елементи на иновацията:

1. Използване на специализиран хотелски софтуер  Клок в часовете по учебна практика Технология на хотелиерското обслужване и е с цел да се създаде ефективна възможност за професионално обучение в реална работна среда, отговарящо на съвременните стандарти на хотелския бизнес.

2. Втората иновация е предизвикателство за учениците от специалност „Социална   работа с деца и семейства в риск“, които ще се включат в дейности, свързани с неформално общуване с деца със СОП от ЦСОП „П.Р.Славейков“ – гр. Плевен. Чрез съвместните инициативи и мероприятия учениците ни ще придобият професионални умения за работа в сферата на социалните услуги.

3. Включването на интердисциплинарния подход чрез разширяване използването на интегрирани уроци, което ще допринесе до развитие на креативното мислене у  учениците, повишаване интереса, тяхната ангажираност и активност в учебните часове.На 11.12.2019г. учениците от 11г клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск” посетиха Център за специална образователна подкрепа „П.Р. Славейков”. Домакините ни поканиха да четем заедно в седмицата на четенето. Съвместно с група деца със специални образователни потребности от центъра, нашите ученици
четоха откъс от романа „Под игото”, след което направиха родословно дърво на семейството на чорбаджи Марко. Учениците от ПГТ имаха възможност и да наблюдават практическото използване на специалния софтуер – комуникатор за деца с проблеми в речевото развитие.

Съвместната дейност беше полезна за развитието на професионалните компетентности на единадесетокласниците но и много емоционална.


С  учениците от 11г клас, специалност
„Социална работа с деца и семейства в риск” отбелязахме този ден, като проведохме
часовете по учебна практика в Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания в Плевен. Съвместно с децата – потребители на социалната
услуга, проведохме две групови ателиета за арт-терапевтична работа. Съвместната
дейност породи много положителни емоции, както за децата, така и за учениците,
които имаха и възможността да приложат на практика наученото в часовете по
професионална подготовка. Накрая заедно пуснахме бели балони с послания за
толерантност към хората с увреждания.


На 25.10.2019 г. се проведе интердисциплинарен интерактивен урок на тема „Математика и информационни технологии в помощ на географията.“. Учениците обединиха създаването на графики на функции по математика и диаграмата за популацията на населението на планетата Земя в интерактивна графика, създадена с помощта на компютрите.