Tвоят час

2017/2018 учебна година

Проект „Твоят час- Предлагани дейности от ПГ по туризъм за учениците от ПГ по туризъм – учебна 2017/2018 година

1. Физика и астрономия – Пенка Мончева – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 10

2. Футболни надежди – Иван Симов – по интереси – брой ученици: 12

3. Предприемачество – Любомир Петков – по интереси – брой ученици: 25

4. Иха-ха – Детелина Христова – по интереси – брой ученици: 14

5. Българско хорце – Зорница Борисова – по интереси – брой ученици: 12

6. Науката в кухнята – Янко Янчев – по интереси – брой ученици: 20

7. Волейболни надежди – Станислав Монов – по интереси – брой ученици: 10

8. Български език и литература+ – Искра Илиева – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 5

9. Биология + – Полина Георгиева – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 7

10. Информационни технологии – Евгени Христов – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 7

11. Дигитална компетентност – Мариана Цветанова – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 6

12. Аз пиша вярно – Пламен Ангелов – преодоляване на обуч. затруднения – – брой ученици: 7

13. От Колумб до Ленин – Елеонора Берова – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 6

14. България през вековете – Елеонора Берова – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 6

15. Математика – Ани Цонева – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 10

16. Веселите проектанти – Евгени Христов – по интереси – брой ученици: 10

17. Екскурзоводство и анимация – Нуртен Реджова – по интереси – брой ученици: 10

18. Училищна бар-академия – Николинка Личева – по интереси – брой ученици: 16

19. Млад екскурзовод – Петя Христова – по интереси – брой ученици: 10

20. Кросфит – Михаил Порожанов – по интереси – брой ученици: 10

21. Европейски хоризонти – Камелия Баръмова – по интереси – брой ученици: 16

22. Български език и литература – Мария Митовска – преодоляване на обуч. затруднения – брой ученици: 6


В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен стартира проект „Твоят час“.

Основна цел на проект BG05M20P001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I” е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. В нашето училище са създадени 7 клуба за ученици с обучителни затруднения и 12 клуба по интереси.

 

Клуб Категория Ръководител
Физика и астрономия Обучителни затруднения по физика и астрономия Пенка Мончева
И ха – ха Занимания по интереси Детелина Христова
Европейски хоризонти Занимания по интереси Камелия Баръмова
Азбукари Занимания по интереси Мария Митовска
Арт медии и реклама Занимания по интереси Мария Митовска
Биология + Обучителни затруднения по биология Полина Георгиева
Екскурзоводство и анимация Занимания по интереси Нуртен Реджова
Млад екскурзовод Занимания по интереси Петя Христова
Български език и литература Обучителни затруднения по БЕЛ Искра Илиева
Английски език в хотелиерството Обучителни затруднения по английски език Сашка Александрова
Аз знам повече за историята на българите Обучителни затруднения по история Елеонора Берова
България през вековете Обучителни затруднения по история Елеонора Берова
Българско хорце Зорница Борисова
Математика Обучителни затруднения по математика Ани Цонева
Виртуално пътешествие в Европа Занимания по интереси Снежанка Минчева
Млад предприемач Занимания по интереси Любомир Петков
Млад социален работник Занимания по интереси Ваня Пенкова
Волейболни надежди Занимания по интереси Иван Симов
Щастливеца Занимания по интереси Мария Митовска