Документи

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на„Национален план за противодействие на тероризма“ и на
Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,
Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения