Начало


Химн на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен.


Ученическо творчество по случай празника на училището на 11.4.2020

Липсва ли ми моето училище ? – Камелия Веселинова Георгиева 8а

Алеко Константинов – Ани Филипова, 9в

Алеко Константинов – Ирена Каленска, 9в

Алеко Константинов – Никол Николова, 9г

Алеко Константинов – Поля Георгиева, 10а


Във връзка с преустановяване на учебния процес до второ нареждане, Ви уведомявам следното:

1.       Всички ученици от 10-ти клас, които имат желание да се явят на НВО по чужд език и дигитални компетентности е необходимо да подадат заявления;

2.       Срок за подаване на заявленията – 10.04. /петък/ 2020г. по електронен път. Попълват се, сканират се и се изпращат на електронната поща на училището: <turteh@abv.bg>. Всяко заявление следва да е подписано от ученика и родителя / настойника;

3.        Заявление за явяване на НВО по чужд език > изтегли файла ;

4.        Заявление за явяване на НВО по дигитални компетентности > изтегли файла .


ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЧАС   УЧЕБЕН ЧАС МЕЖДУЧАСИЕ
1   09:00 – 09:30 09:30 – 09:40
2   09:40 – 10:10 10:10 – 10:20
3   10:20 – 10:50 10:50 – 11:00
4   11:00 –  11:30 11:30 – 11:40
5   11:40 – 12:10 12:10 – 12:20
6   12:20 – 12:50 12:50 – 13:00
7   13:00 – 13:30  


ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Уважаеми родители и ученици,

Създадена е организация на електронно обучение. Учебният процес ще се осъществява всеки ден от 09:00 до 13:30 часа, като се спазва седмичното разписание за деня. Класните ръководители ще изпратят линк през ел. дневник или Фейсбук за Групата на класа към dox.abv.bg. Всеки учител ще качва учебни материали, презентации, видеа, тестове и задачи. За възникнали въпроси се обръщайте към класните ръководители. Разчитаме на отговорността на родителите и на самите ученици за подготовката на нашите деца. Приканваме Ви да спазвате указанията на Националния кризисен щаб. Пазете се и бъдете здрави!


Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – град Плевен е училище  с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма.

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен   подготвя средни изпълнителски кадри за туристическата индустрия. То се утвърди като проспериращо учебно заведение въпреки трудните години на преход в българската икономика. В момента се обучават 435 ученици в 19 паралелки   в професиClipboard02онално направление  Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг- професия Хотелиер, специалност  Организация на хотелиерството; професионално направление  Пътувания, туризъм и свободно време, професия  Организатор на туристическа агентска дейност, специалност Организация на туризма и свободното време, професия  Екскурзовод, специалност  Екскурзоводство;, професионално направление  Терапия и рехабилитация, професия Изпълнител на термални процедури, специалност  Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; професионално направление Социална работа и консултиране , професия Сътрудник социални дейности, специалност  Социална работа с деца и семейства в риск. В училището се изучават английски, немски, испански, италиански и руски езици. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Костантинов” гр. Плевен работи за изграждане на устойчива система за вътрешно осигуряване и повишаване на качеството в училище с подкрепа на учители, ученици, родители и местни власти. Високото качество на професионалното образование и обучение е условие за усъвършенстване на притежаваните и за постигане на нови умения. Училището направлява развитието за постигане на стандартите на образованието и обучението, с което се гарантира , че учениците ще усвоят умения и знания, осигуряващи им конкурентноспособност и реализация на пазара на труда. Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.

Училището има място, като обучаваща институция на квалифицирани кадри за различните видове туризъм за задоволяване нуждите на пазара на труда.

Стремежът на колектива на ПГ по туризъм – Плевен е да съхрани и продължи във времето представата за икономически перспективно и полезно за обществото училище, както и увереността, че чрез подготовката на квалифицирани средни кадри ще отговори на потребностите и динамиката на социалните и здравните проблеми на страната и че ще се задоволят изискванията на пазара на труда. Учениците от училището провеждат своите летни стажове в  КК „Златни пясъци“, КК „Свети Тома“, хотели, ресторанти  туристически агенции и музеи, социални институции.

Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен има своя маркетингова стратегия и политика и това е благодарение на членството й в Асоциацията на Кембридж училищата , Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, в Консултативния съвет по туризъм към Община Плевен, както и участието на училището в различни проекти на ЕС.  За тези 20 години тя има реализирани над 20 проекта и в момента работи по 2 проекта на програма „Еразъм+“и  участва  в 7 проекта по КД2  като партньор.

Професионална гимназия по туризъм гарантира качествено професионално образование и обучение, тъй като притежава модерна учебна база,  използва иновативни подходи, прилага добри практики, въвежда новости. В училището работят учители с много добра педагогическа и професионална квалификация.

   

Адрес: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ 100:
тел. директор/ факс: 064/ 68-10-20
Заместник – директор: сл. тел. +359 879 881 281
тел. счетоводство: 064/ 68-19-07
е-mail: turteh@abv.bg