Начало


Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – град Плевен е училище  с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма.

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен   подготвя средни изпълнителски кадри за туристическата индустрия. То се утвърди като проспериращо учебно заведение въпреки трудните години на преход в българската икономика. В момента се обучават 435 ученици в 19 паралелки   в професиClipboard02онално направление  Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг- професия Хотелиер, специалност  Организация на хотелиерството; професионално направление  Пътувания, туризъм и свободно време, професия  Организатор на туристическа агентска дейност, специалност Организация на туризма и свободното време, професия  Екскурзовод, специалност  Екскурзоводство;, професионално направление  Терапия и рехабилитация, професия Изпълнител на термални процедури, специалност  Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; професионално направление Социална работа и консултиране , професия Сътрудник социални дейности, специалност  Социална работа с деца и семейства в риск. В училището се изучават английски, немски, испански, италиански и руски езици. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Костантинов” гр. Плевен работи за изграждане на устойчива система за вътрешно осигуряване и повишаване на качеството в училище с подкрепа на учители, ученици, родители и местни власти. Високото качество на професионалното образование и обучение е условие за усъвършенстване на притежаваните и за постигане на нови умения. Училището направлява развитието за постигане на стандартите на образованието и обучението, с което се гарантира , че учениците ще усвоят умения и знания, осигуряващи им конкурентноспособност и реализация на пазара на труда. Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.

Училището има място, като обучаваща институция на квалифицирани кадри за различните видове туризъм за задоволяване нуждите на пазара на труда.

Стремежът на колектива на ПГ по туризъм – Плевен е да съхрани и продължи във времето представата за икономически перспективно и полезно за обществото училище, както и увереността, че чрез подготовката на квалифицирани средни кадри ще отговори на потребностите и динамиката на социалните и здравните проблеми на страната и че ще се задоволят изискванията на пазара на труда. Учениците от училището провеждат своите летни стажове в  КК „Златни пясъци“, КК „Свети Тома“, хотели, ресторанти  туристически агенции и музеи, социални институции.

Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен има своя маркетингова стратегия и политика и това е благодарение на членството й в Асоциацията на Кембридж училищата , Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, в Консултативния съвет по туризъм към Община Плевен, както и участието на училището в различни проекти на ЕС.  За тези 20 години тя има реализирани над 20 проекта и в момента работи по 2 проекта на програма „Еразъм+“и  участва  в 7 проекта по КД2  като партньор.

Професионална гимназия по туризъм гарантира качествено професионално образование и обучение, тъй като притежава модерна учебна база,  използва иновативни подходи, прилага добри практики, въвежда новости. В училището работят учители с много добра педагогическа и професионална квалификация.

   

Адрес: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ 100:
тел. директор/ факс: 064/ 68-10-20
Заместник – директор: сл. тел. +359 879 881 281
тел. счетоводство: 064/ 68-19-07
е-mail: turteh@abv.bg